תוכנית עבודה כוללת לעיר בטוחה

הגדרת התפישה והדרישות, תכנון ראשוני

1. סקר אבטחה

ביצוע סקר אבטחה בעיר וריכוז נתונים בנושא מצב קיים, נתוני איום (טרור, אלימות, השחתת רכוש, פלילי וכד'), אזורי איום, זמני התרחשות אירועים, משתתפים, מבנה העיר, אזורים, שכונות, אזורי תעשייה, אזורי פנאי ובילוי, פארקים, תשתיות ומערכות קיימות, מבנה ארגוני מערך האבטחה העירוני, תשתיות ומערכות אבטחה קיימות, כ"א ויכולות במערך העירוני, קשרי גומלין ותחומי אחריות וסמכות במערך העירוני, קשרי גומלין עם גורמים אחרים (משטרה, כיבוי, חירום), תחומי אחריות וסמכות גורמים אחרים, נהלים ושיטות לניהול השיגרה והאירועים, מרכז שליטה ובקרה וכל מידע אחר כנדרש לתכנון מערך האבטחה לעיר בטוחה.

2. הגדרת הצורך המבצעי

הגדרת הצורך המבצעי למערך האבטחה (כח אדם, נהלים, תפישת האבטחה וטכנולוגיות). הצורך מגדיר מה אנחנו דורשים ממערך האבטחה במונחים כלליים כגון החזון, והיעדים המרכזיים, מרכיבי המערך העיקריים, תוצרים נדרשים, תאור השיטות להשגת יעדי המערך בנושא מניעה, התערבות והפללה, הגדרת מדדים כמותיים ואיכותיים נדרשים מהמערך, תהליכי זרימת המידע והדווח בשיגרה ובאירועים, דרישות פונקציונאליות מהמערכת הטכנולוגית וארכיטקטורה כללית של המערך.

3. הגדרת תפישת האבטחה והתפעול

הגדרת התפישה הכוללת למערך האבטחה בעיר בטוחה. הגדרת היעדים והמטרות של מערך האבטחה, הגדרת אופן מימוש המערך, הגדרת "אזור עניין" והכנת רשימת אזורי עניין, תעדוף אזורי העניין, הגדרת המבנה הארגוני הכללי של מערך האבטחה, הגדרת סוגי הטכנולוגיות ועקרונות פריסתן, הגדרות בנושא כ"א ונהלים. הגדרת ארכיטקטורת המערך, ארגונים, כפיפויות, יחסי גומלין במערך ועם גורמים אחרים, תחומי אחריות וסמכות, מבנים ארגוניים, תהליכי זרימת מידע ודווח, עקרונות התפעול בשגרה ובחירום וניהול אירועים

4 . הגדרת הדרישה המבצעית

הגדרת הדרישה המבצעית ממערך האבטחה. תאור העיר, תאור "אזור עניין" תאור אזורי העניין, הגדרת האיומים בכל אזור עניין, הגדרת הדרישה המבצעית במענה לאיומים בכל אזור עניין, תאור מרכיבי המערכת, הגדרת הדרישה המבצעית מהמערך הטכנולוגי ומכח האדם, הגדרת הדרישה המבצעית למרכז השליטה והבקרה ומערכת השליטה והבקרה, הגדרת הדרישות הארגוניות והאבטחתיות למערך, הגדרת הדרישות למערכות ותשתיות תקשורת ולמערך התגובה הטכנולוגי.

5. תכנון ראשוני

הגדרת ראשונית של המענה לדרישה המבצעית. הגדרת סוגי המערכות, פריסתן בעיר ובכל אזור עניין במענה לדרישה המבצעית, מערכות ותשתיות התקשורת, מערכות ותשתיות במרכז השליטה והבקרה, דרישות אינטגרציה למערכות ואומדנים ליישום המערך.

סוגי מערכות רלוונטיות:

– טמ"ס.
– VMD.
– כריזה.
– התראה.
– מצוקה.
– תצפית.
– זיהוי כלי רכב.
– זיהוי קולות ירי.
– מערכות הקלטה אודיו ווידאו.
– מערכות שליטה ובקרה.
– מערכות בקרת כניסה.
– מערכות ותשתיות תקשורת.

1. תכנון מפורט ומפרטים טכניים

תכנון מפורט למערך הטכנולוגי. הגדרת סוגי המערכות ושיטת יישומן באזורי העניין ובמרכז השליטה והבקרה, הגדרת סוגי התקשורת ופריסת תשתיות התקשורת, אפיון מערכת השליטה והבקרה, הכנת מפרטים טכניים לרכש, התקנה ותחזוקה למערכות ותשתיות.

2. לווי תהליך הרכש

השתתפות במפגש קבלנים, מענה לשאלות טכניות, קבלת ובחינת הצעות הקבלנים.

1. ניהול ופיקוח

ניהול הפרוייקט, לווי ופיקוח ביישום המערכות והתשתיות בעיר. מעקב אחר לוחות זמנים, חיובים ועמידה בדרישות המפרטים הטכניים.

2. קבלת מערכות

הכנת מפרטים לביצוע בדיקות קבלה למערכות ותשתיות, ביצוע בדיקות קבלה וקבלת מערכות ותשתיות.

1. הטמעה

לווי תהליך יישום והטמעת המערך בעיר. הגדרה מפורטת של מבנים ארגוניים לגורמי מערך האבטחה בעיר בטוחה ולווי תהליכי ההקמה והשינוי הארגוני, הגדרת תחומי אחריות וסמכות לכל גורם, הגדרת תהליכי העבודה, כתיבת נהלי העבודה לשיגרה ולחירום.

2. הדרכה

אפיון, תכנון וביצוע הדרכה לגורמי מערך האבטחה בעיר בטוחה. אפיון דרישות ההדרכה ורמת ההכשרה הנדרשת, הגדרת סוגי הקורסים הנדרשים, הכנת תוכניות הדרכה מפורטות (פקחים, צוותי תגובה עירוניים, שוטרים, צוותי מרכז השליטה והבקרה) וביצוע ההדרכות.